Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Z uwagi na dużą degradację środowiska spowodowaną pobliskim przemysłem liczba ustawowych form ochrony przyrody w Nadleśnictwie Kędzierzyn nie jest duża. Najważniejszą ich formą u nas użytki ekologiczne.

 

Użytki ekologiczne są formą ochrony przyrody wprowadzoną na mocy ustawy o
ochronie przyrody z 16.10.1991r. Są to “zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów,
mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genów i typów środowisk, jak:
naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów,
bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne,
skarpy, kamieńce itp.”(zgodnie z Art 30 Ustawy o ochronie przyrody).

Użytki ekologiczne pełnią istotną funkcję wysp i korytarzy ekologicznych,
umożliwiając wędrówki gatunków i wymianę genów. Uwzględnia się je w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego i uwidacznia w ewidencji gruntów.

 

Decyzją Wojewody Opolskiego z 2003 roku na terenie Nadleśnictwa utworzono sześć użytków ekologicznych, które chronią zbiorowiska wodno-szuwarowe z bytującymi tam zwierzętami.

  • „Naczysławki" w oddziale 310 f, g, h, o powierzchni 2,8 ha na siedlisku BMw z zaroślami wierzbowymi;
  • „Oczko za składnicą" w oddz. 72A h, o pow. 0,36 ha oczko wodne z roślinnością wodną i szuwarową;
  • „Ostojnik" w oddz. 40 g, o pow.2,53 ha, chroniący bagno wraz z roślinnością szuwarową;
  • „Kaczy Dół" w oddz. 55 d, o pow. 1,15 ha  śródleśne bagno z oczkami wodnymi, występują torfowce i roślinność szuwarowa, miejsce gniazdowania ptaków wodno-błotnych i rozrodu płazów;
  • „Żabi Dół" w oddz. 78 o, o pow. 0,49 ha, tworzy go bagno z zaroślami wierzby.
  • „Gacek" w 107 k, m, n oraz 108 b, pow. 14 ha, chroni krajobraz w polderze zalewowym Odry z roślinnością szuwarowo-bagienną. Jest miejscem gniazdowania ptaków i rozrodu płazów,