Lista aktualności Lista aktualności

Ochrona przeciwpożarowa

Największym wrogiem lasu jest ogień. Leśnicy Nadleśnictwa Kędzierzyn wraz z leśnikami z sąsiednich nadleśnictw - Rudy Raciborskie i Rudziniec, przekonali się o tym bardzo dotkliwie w 1992 r., kiedy ogień strawił las na powierzchni blisko 10 tys. hektarów.

Zagrożenie pożarowe obszarów leśnych Nadleśnictwa Kędzierzyn jest bardzo duże, dlatego pod względem palności teren ten zaliczony jest do I – najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego. Do istotnych czynników stwarzających możliwość wystąpienia pożarów należy zaliczyć:

  • bezpośrednie sąsiedztwo lasów z aglomeracją Kędzierzyna-Koźla i związana z tym silna penetracja terenów leśnych przez okoliczną ludność,
  • gęsta sieć szlaków komunikacyjnych - dróg publicznych i linii kolejowych oraz sieć linii  energetycznych, pod którymi rośnie trzcinnik,
  • degradacja siedlisk leśnych spowodowana oddziaływaniem pobliskiego przemysłu ciężkiego związany z tym silny rozwój zdziczałej pokrywy gleby z dominacją łatwopalnego trzcinnika.
  • duża powierzchnia (2230 ha) jednowiekowych drzewostanów powstała w następstwie rekultywacji terenu po wielkim pożarze z roku 1992 z silnie rozwiniętą i zdziczałą pokrywą gleby.
  • skład gatunkowy drzewostanów z 65% udziałem sosny.

Największe zagrożenie pożarowe występuje wczesną wiosną, po stopnieniu śniegów oraz latem podczas długotrwałych susz. Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów na terenie Nadleśnictwa jest czynnik ludzki, głównie nieostrożność oraz umyślne podpalenia. Corocznie na terenie Nadleśnictwa odnotowuje się od kilku do kilkudziesięciu pożarów. Są to najczęściej pożary obejmujące małe powierzchnie, w wyniku których spaleniu ulega runo i podszyt. Większość z nich jest wykrywana i gaszona w zarodku, dzięki sprawnemu systemowi przeciwpożarowemu oraz ścisłej współpracy z PSP i OSP.

Lasy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach są objęte systemem ochrony przeciwpożarowej, w skład którego wchodzą punkty alarmowo-dyspozycyjne w biurze Dyrekcji i nadleśnictwach, sieć obserwacji naziemnej i powietrznej oraz infrastruktura przeciwpożarowa (pasy, drogi dojazdowe itp.).

Wieże obserwacyjne - w Starej Kuźni i w leśnictwie Blachownia

W okresie zagrożenia pożarowego w biurze Nadleśnictwa działa Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny (PAD) i pełnione są dyżury domowe przez pracowników Służby Leśnej. System wczesnego ostrzegania
i wykrywania pożarów w Nadleśnictwie oparty jest na dwóch dostrzegalniach pożarowych, które znajdują się w leśnictwach Blachownia i Stara Kuźnia. Dostrzegalnie te współpracują z wieżami sąsiednich nadleśnictw tj. Nadleśnictwa Rudziniec, Rudy Raciborskie i Strzelce Opolskie.

Śmigłowiec podczas lotu patrolowo-gaśniczegoLasy objęte są również obserwacją lotniczą, którą koordynuje RDLP w Katowicach. W skład infrastruktury pożarowej Nadleśnictwa wchodzi także baza sprzętu przeciwpożarowego wyposażona w sprzęt podręczny: gaśnice, łopaty, szpadle, tłumice; samochód patrolowy z agregatem gaśniczym, sprzęt ciężki: ciągnik zrywkowy, ciągniki rolnicze, pługi i inne.

System łączności oparty jest na radiotelefonach stacjonarnych i przenośnych, co umożliwia skuteczną koordynację działań i szybki przepływ informacji. Zestaw sprzętu znajdujący się w dyspozycji Nadleśnictwa umożliwia gaszenie zarzewi ognia i niewielkich pożarów, w pozostałych przypadkach konieczna jest interwencja Straży Pożarnej lub floty powietrznej.

Na terenie Nadleśnictwa znajdują się oznakowane punkty czerpania wody przystosowane do poboru wody przez wozy bojowe oraz przez śmigłowce gaśnicze. Dodatkowo na terenach przyległych do lasów istnieje możliwość pobierania wody do celów gaśniczych z innych zbiorników wodnych oraz z hydrantów. Większość istniejących na obszarze Nadleśnictwa dróg stanowi dojazdy pożarowe. Teren pożarzyska z roku 1992  zagospodarowany jest systemem zabezpieczeń przeciwpożarowych opartych na specjalnie opracowanych tzw. pasach przeciwpożarowych I rzędu.

Punkt czerpania wody; manewry ze strażą pożarną

W prowadzonych przez Nadleśnictwo działaniach gospodarczych dąży się do zapewnienia odpowiedniego układu przestrzennego lasu, celem ochrony przed powstaniem rozległych pożarów.
Nadleśnictwo posiada Plan Postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego bieżąco aktualizowany
i corocznie uzgadniany z komendami PSP w zasięgu terytorialnym. Włącza się również w organizowanie manewrów jednostek PSP i OSP na terenach leśnych. Ponadto Nadleśnictwo wprowadza tematykę ochrony przeciwpożarowej na zajęciach edukacyjnych w Nadleśnictwie, w szkołach i przedszkolach. Nadleśnictwo wspiera też działalność Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatów kędzierzyńsko-kozielskiego i gliwickiego.