Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

DOSTĘPNOŚĆ  ARCHITEKTONICZNA

Państwowe  Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kędzierzyn
ul. Brzozowa 48, Stara  Kuźnia
47 – 246  Kotlarnia

W skład  całego kompleksu Siedziby  Nadleśnictwa  Kędzierzyn wchodzą trzy budynki : budynek  biurowy, budynek administracyjno - gospodarczy, budynek edukacyjno - szkoleniowy. 

Wejścia  do  wszystkich  budynków znajdują  się od strony dziedzińca.              
Wjazd główny do siedziby Nadleśnictwa Kędzierzyn znajduje się od strony ulicy Brzozowej przez drogę dojazdową z kostki betonowej.   
Miejsca postojowe  dla pojazdów  znajdują się  na  ogólnodostępnym  parkingu przed bramą wjazdową gdzie wyznaczone jest miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz na dziedzińcu przed budynkami siedziby  Nadleśnictwa.
Wejście główne do budynku biurowego dla pracowników i interesantów odbywa się przez wiatrołap od strony dziedzińca. Dostęp do budynku nie wymaga pochylni ani platform dla osób niepełnosprawnych. Klatka schodowa wewnętrzna łączy kondygnacje użytkowe.

W piwnicy budynku zlokalizowano pomieszczenia gospodarcze i pomocnicze
    
Na parterze mieści się zespół pomieszczeń biurowych, tj. sekretariat, gdzie przyjmowani są interesanci, gabinet Nadleśniczego i zastępcy Nadleśniczego, dwa pomieszczenia działu technicznego oraz zespół sanitariatów parteru.

Na piętrze zlokalizowane są pomieszczenia biurowe  księgowości. Pozostałe  biura to pomieszczenia działu administracyjno – gospodarczego.

Możliwośc wstępu z psem asystującym

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia  terminu spotkania wskazanego jest kontakt telefoniczny na 77 483 22 22 lub na e-mail na adres kedzierzyn@katowice.lasy.gov.pl