Wydawca treści Wydawca treści

NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

 • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
 • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
 • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
 • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
 • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Nadleśnictwo Kędzierzyn, na mocy porozumienia ze Starostwem kędzierzyńsko-kozielskim, prowadzi nadzór nad lasami niestanowiącymi własności skarbu państwa o powierzchni 245,50 ha, w tym:

 • na terenie Gminy Reńska Wieś - 35,93 ha
 • Gminy Pawłowiczki - 43,24 ha
 • Gminy Bierawa - 36,66 ha
 • Miasta Kędzierzyn-Koźle - 129,13 ha
 • Gminy Cisek - 0,54 ha
 
Zadania realizowane w ramach nadzoru przez Nadleśnictwo Kędzierzyn:
 • cechowanie drewna, wydawanie świadectw legalności,
 • przegląd drzewostanów pod kątem stanu sanitarnego lasów,
 • ocena realizacji zadań gospodarczych,
 • ochrona przeciwpożarowa,
 • ochrona przed szkodnictwem leśnym,
 • wydawanie decyzji, prace administracyjne