Lista aktualności Lista aktualności

KUPIMY TWÓJ LAS

KUPIMY TWÓJ LAS

Nadleśnictwo Kędzierzyn informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia, położonych w zasiągu terytorialnym nadleśnictwa, opisanych jako:
• nieużytki,
• grunty rolne nieprzydatne do produkcji rolnej,
• grunty rolne nieużytkowane rolniczo,
• inne grunty nadające się do zalesienia.

Oferowane do sprzedaży grunty powinny być wolne od obciążeń prawnych i finansowych oraz nie mogą być obiektem sporów granicznych. Oferentem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, która ma pełne prawo do władania gruntem.

Właściciele opisanych powyżej gruntów mogą złożyć wniosek, dla ułatwienia zamieszczamy poniżej wzór takiego wniosku.

Państwa wniosek będzie podlegał wstępnej weryfikacji - pod kątem formalnoprawnym oraz pod katem celowości (przydatności dla prowadzenia gospodarki leśnej). Stan prawny gruntów zostanie sprawdzony w oparciu o zapisy zawarte w Elektronicznej Księdze Wieczystej na https://ekw.ms.gov.pl 

Jeśli zajdzie taka potrzeba, wezwiemy do uzupełnienie dokumentacji przez właściciela. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, do dalszego procedowania potrzebne będą :

    aktualny wypis z ewidencji gruntów,
    aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej,
    aktualne zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    złożenie oświadczenia o pokryciu kosztów sporządzenia wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego w razie wycofania się zbywcy z transakcji po zleceniu tej wyceny przez Nadleśnictwo.

Nabycie nieruchomości może dojść  do skutku po uzyskaniu przez Nadleśniczego zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. W dalszej kolejności Nadleśnictwo zleca wycenę nieruchomości – cena nabycia nie może być wyższa niż  wartość wynikająca z wyceny.

Po uzgodnieniu ceny sprzedaży następuje finalizacja transakcji u notariusza.

Koszty notarialne pokrywa sprzedający. 

 

Wszelkie pytania prosimy kierować mailowo na adres: adam.tomaszewski@katowice.lasy.gov.pl
lub telefonicznie tel.: (77) 40 63 082 lub 604 136 031
 
Mapa zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Kędzierzyn: