Asset Publisher Asset Publisher

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZAKUPU LASÓW I GRUNTÓW DO ZALESIEŃ

Nadleśnictwo Kędzierzyn informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia, położonych w zasiągu terytorialnym nadleśnictwa, opisanych jako:
• nieużytki,
• grunty rolne nieprzydatne do produkcji rolnej,
• grunty rolne nieużytkowane rolniczo,
• inne grunty nadające się do zalesienia.
Oferowane do sprzedaży grunty powinny być wolne od obciążeń prawnych i finansowych oraz nie mogą być obiektem sporów granicznych.
Informujemy, że według obowiązujących przepisów las lub grunt przeznaczony do zalesienia (określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), może być nabyty przez nadleśnictwo w szczególności w przypadku:
• jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;
• regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.
Oferentem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, która ma pełne prawo do władania gruntem. 
Nabycie lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia może nastąpić po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
 
Wszelkie pytania prosimy kierować mailowo na adres: adam.tomaszewski@katowice.lasy.gov.pl
lub telefonicznie tel.: (77) 40 63 082 lub 604 136 031
 
Mapa zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Kędzierzyn: